KOTISIVU KANSIKUVA (1)
Pienituloisten perheiden hyvinvointi on varmistettava
Köyhyys ja huono-osaisuus periytyy. Se kierre on katkaistava, jotta tasa-arvoisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus toteutuisivat paremmin. Pienituloisten lapsiperheiden hyvinvointia voidaan parantaa mm. seuraavasti:

1. Pitää varmistaa, että tukea tarvitsevat saavat apua. Tarve pitää tunnistaa. Sosiaalitukien alikäyttö on maassamme suuri ongelma. Perheiden tulee saada oikeanlaista apua oikeaan aikaan.

2. Jokaiselle lapselle pitää taata mahdollisuus harrastuksiin ilman, että ne kuormittavat perheen taloutta kohtuuttomasti. Kouluissa pitää taata mahdollisuus maksuttomiin harrastuksiin, kuten erilaisiin harrastuskerhoihin.

3. Turvallinen koulu ja päiväkoti. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi, jotta kiusaamiseen pystytään puuttumaan. Moni pienituloisesta perheestä lähtöisin oleva lapsi kertoo tulleensa kiusatuksi.

4. Yhä useampi mukaan varhaiskasvatukseen. Noin viidennes lapsista on edelleen varhaiskasvatuksen ulkopuolella, ja usein he ovat köyhistä perheistä. Varhaiskasvatukseen osallistuminen tukee lapsen osallisuuden tunnetta ja tasaa perhetaustasta johtuvaa eriarvoisuutta.

5. Lasten terveydestä on huolehdittava. Lasten väliset terveyserot ovat kasvaneet ja köyhien perheiden lapset sairastavat muita enemmän. Tähän pystytään vaikuttamaan mm. lisäämällä resursseja koulun oppilashuoltoon.

6. Panostetaan ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön. Sillä voidaan katkaista monia ongelmallisia kehityskulkuja, syrjäytymistä, yms.